Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 15. Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը


Ցուցանիշ 15.2.1 Անտառների կայուն կառավարման առաջընթաց

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն