Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 15. Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը


Ցուցանիշ 15.3.1 Վատթարացած հողի համամասնությունը ընդհանուր հողային տարածքների նկատմամբ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 6.2 6.0 5.6 Արմստատ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ