Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 15. Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը


Ցուցանիշ 15.5.1.ա Վտանգված և պաշտպանված տեսակներ, ներառյալ ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակները/ՀՀ կենսաբազմազանության ներկայացվածություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
միավոր - - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն