Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 15. Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը


Ցուցանիշ 15.5.1.ա.1 Հաշվառված ողնաշարավոր և անողնաշար կենդանիների տեսակներ, որից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը միավոր 17500 - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
գրանցված ՀՀ Կարմիր գրքում միավոր 308 - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ներառված են բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում միավոր 100 - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն