Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 15. Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը


Ցուցանիշ 15.5.1.ա.2 Հաշվառված բարձրակարգ և ստորակարգ բույսերի տեսակներ, որից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը միավոր 9000 - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բարձրակարգ բուսատեսակներ միավոր 452 - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ներառված են բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում միավոր 166 - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն