Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.1.1 Պետական ընդհանուր եկամուտները (ըստ աղբյուրի)՝ արտահայտված որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն՝ ըստ աղբյուրի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 23.8 23.8 22.9 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն