Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.1.1.ա Ընդհանուր կենտրոնական պետական եկամուտները (ըստ աղբյուրի)՝ արտահայտված որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն՝ ըստ աղբյուրի, ներառյալ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 23.2 23.1 22.2 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
հարկային եկամուտներ և տուրքեր % 21.2 21.3 20.7 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
այլ եկամուտներ % 1.4 1.2 1.2 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
պաշտոնական դրամաշնորհներ % 0.6 0.6 0.3 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն