Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.1.2 Ներքին հարկերից ձևավորվող ներքին բյուջեի համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 72.9 72.2 74.5 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն