Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.10.1 Համաշխարհային կշռված միջին սակագինը Հայաստանին վերաբերելի չէ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե