Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.12.1 Միջին սակագները, որոնց հետ գործ են ունենում զարգացող երկրները, առավել թույլ զարգացած երկրները և զարգացող փոքր կղզի-պետությունները

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե