Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.18.2 Երկրների թիվը, որոնք ունեն վիճակագրության վերաբերյալ ազգային օրենսդրություն «Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներ»-ին համահունչ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
Այո=1, Ոչ=0 1 1 1 Արմստատ