Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.19.2 Երկրների համամասնությունը, որ (ա) վերջին 10 տարիների ընթացքում անցկացրել է առնվազն մեկ բնակչության և մեկ տնային մարդահամար, և (բ) հասել է ծնունդների գրանցման 100 և մահվան դեպքերի գրանցման 80 տոկոսին

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
(ա) վերջին 10 տարիների ընթացքում անցկացրել է առնվազն մեկ բնակչության և մեկ տնային մարդահամար Այո=1, Ոչ=0 1 1 1 Արմստատ
(բ) հասել է ծնունդների գրանցման 100 տոկոսին % 96.6 - - Արմստատ
(բ) հասել մահվան դեպքերի գրանցման 80 տոկոսին % 84 - - Արմստատ