Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.3.1 Արտաքին ուղղակի ներդրումները (ԱՈւՆ), զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օժանդակությունը և Հարավ-հարավ համագործակցությունը որպես ընդհանուր ներքին բյուջեի համամասնություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մլն. ԱՄՆ դոլար - - - Արմստատ