Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.3.1.ա Արտաքին ուղղակի ներդրումները (ԱՈւՆ)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մլն. ԱՄՆ դոլար 145.3 130.4 192.7 Արմստատ