Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.3.2 Դրամական փոխանցումների ծավալը (ԱՄՆ դոլարով) արտահայտված որպես ընդհանուր ՀՆԱ-ի համամասնություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 13.6 12.6 - Արմստատ, ՀՀ կենտրոնական բանկ