Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.4.1.ա Արտաքին պարտքի սպասարկումը՝ արտահայտված որպես ապրանքների և ծառայությունների արտահանումների տոկոս

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 6.1 6.6 6.7 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն