Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.5.1 Թույլ զարգացած երկրների համար ներդրումների խթանման ռեժիմ որդեգրած և իրականացնող երկրների թիվը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
Այո=1, Ոչ=0 - - - ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն