Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.6.2 Ֆիքսված կապի և լայնաշերտ համացանցի բաժանորդագրությունները 100 բնակչի հաշվով՝ ըստ արագության

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
հավասար է կամ գերազանցում է 256 Կբիթ/վրկ արագությունը և պակաս է 2 Մբիթ/վրկ-ից % 0.1 0.2 0.2 Արմստատ, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
հավասար է կամ գերազանցում է 2 Մբիթ/վրկ արագությունը և պակաս է 10 Մբիթ/վրկ-ից % 6.2 5.9 5.8 Արմստատ, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
հավասար է կամ գերազանցում է 10 Մբիթ/վրկ արագությունը % 3.2 3.9 4.6 Արմստատ, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով