Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 17. Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի


Ցուցանիշ 17.8.1 Համացանցից օգտվող անհատների համամասնություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 59.1 64.3 - Արմստատՙ, ՏՏԿԱՀ
ընդամենը % 87.1 - - Արմստատ, ԺԱՀ
տղամարդ % 88.9 - - Արմստատ, ԺԱՀ
կին % 85.3 - - Արմստատ, ԺԱՀ