Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.1.1.բ Երեխաների մասնաբաժինը տարրական դպրոցն ավարտելիս, ովքեր ձեռք են բերել առնվազն գիտելիքների նվազագույն մակարդակ (i)ընթերցանությունից և (ii) մաթեմատիկայից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 90.9 88.6 87.8 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 90.0 88.1 88 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 91.9 89.1 89.5 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն