Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.1.1.գ Երեխաների մասնաբաժինը հիմնական դպրոցն ավարտելիս, ովքեր ձեռք են բերել առնվազն գիտելիքների նվազագույն մակարդակ (i) ընթերցանությունից և (ii) մաթեմատիկայից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 90.6 90.7 89.3 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
տղա % 89.5 90.1 88.6 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
աղջիկ % 91.9 91.4 90.1 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն