Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.2.2.ա 3-5 տարեկան երեխաների համախառն ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 51.4 52.4 56.4 Արմստատ
տղա % 48.9 50.0 54.5 Արմստատ
աղջիկ % 54.2 55.2 58.5 Արմստատ