Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.3.1 Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությանը և ուսուցմանը երիտասարդների և մեծահասակների մասնակցության ցուցանիշը նախորդ 12 ամիսներին՝ ըստ սեռի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն