Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.4.1.ա Հանրակրթական դպրոցների աշակեևտների թվաքանակը 1 համակարգչի հաշվով

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մարդ 17.2 16.5 16.2 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն