Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.5.1.ա Սեռային հավասարության ցուցանիշ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
տարրական % 1 1 1 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
հիմնական % 1.01 1.01 1.01 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ավագ % 1.2 1.21 1.17 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
միջնակարգ % 1.04 1.03 1.03 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
նախնական մասնագիտական % 0.43 0.45 0.48 Արմստատ
միջին մասնագիտական % 1.31 1.29 1.31 Արմստատ
բարձրագույն կրթության առաջին աստիճան % 1.26 1.24 1.2 Արմստատ
բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճան % 1.57 1.44 1.98 Արմստատ