Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.6.1.ա Բնակչության գրագիտության մակարդակը 10-24 տարիքային խմբում

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 98.9 - - Արմստատ, Մարդահամար 2011
տղա % 98.9 - - Արմստատ, Մարդահամար 2011
աղջիկ % 99 - - Արմստատ, Մարդահամար 2011