Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.ա.1 Դպրոցների համամասնությունը, որոնք ունեն. (ա) էլեկտրականություն, (բ) համացանց՝ մանկավարժական նպատակներով, (գ) համակարգիչներ՝ մանկավարժական նպատակներով, (դ) հարմարեցված ենթակառուցվածքներ և նյութեր հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների համար, (ե) հիմնական խմելու ջուր, (զ) մեկ սեռի համար նախատեսված տարրական սանիտարահիգիենիկ հարմարություններ, (է) ձեռքերը լվանալու տարրական հարմարություններ (համաձայն «Ջուր և սանիտարահիգիենիկ պայմաններ բոլորի համար» ցուցանիշի սահմանումների)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
(ա) էլեկտրականություն % 100 100 100 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
(բ) համացանցին միացված դպրոցների համամասնությունը % 99.9 100 100 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ուսուցիչների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով մարդ 1.8 1.7 1.7 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ջրամատակարարում % 93.9 95 94.9 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
կոյուղի % 89.4 90.1 90.4 Արմստատ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն