Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ


Ցուցանիշ 4.գ.1.ա Վերապատրատված ուսուցիչների մասնաբաժինը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 14.9 18.0 - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն