Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.1.1 Անկախ իրավական դաշտի առկայությունից, խթանել, կիրարկել և մշտադիտարկել սեռի հիմքով հավասարությունը և խտրականության բացառումը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն