Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.2.1 Երբևէ զուգընկեր ունեցած 15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի կանանց և աղջիկների համամասնությունը, ովքեր ենթարկվել են ֆիզիկական, սեռական կամ հոգեբանական բռնության ներկա կամ նախկին զուգընկերոջ կողմից վերջին 12 ամիսների ընթացքում, ըստ բռնության ձևի և ըստ տարիքի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ֆիզիկական բռնություն % 4.5 - - Արմստատ, ԺԱՀ
սեռական բռնություն % 0.3 - - Արմստատ, ԺԱՀ
հոգեբանական բռնություն % - - - Արմստատ, ԺԱՀ