Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.3.1 20-24 տարեկան կանանց համամասնությունը, ովքեր ամուսնացել են կամ սեռական կապի մեջ են գտնվել նախքան 15 տարեկան և նախքան 18 տարեկան դառնալը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մինչև 15 տարեկան % 1 - - Արմստատ, ԺԱՀ
մինչև 18 տարեկան % 5.3 - - Արմստատ, ԺԱՀ