Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.5.1 Ազգային խորհրդարաններում և տեղական կառավարման մարմիններում կանանց զբաղեցրած տեղերի համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ազգային խորհրդարաններ % 10.7 9.9 18.1 Արմստատ, ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
տեղական իշխանությունները % 8.7 10.8 9.4 Արմստատ, ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն