Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.5.2 Ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող կանանց համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 29.1 29.4 28.7 Արմստատ
քաղաք % 32.4 32.2 29.5 Արմստատ
գյուղ % 17.3 19.9 25.6 Արմստատ