Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.6.1.ա Կանայք, որոնք ներկայում ամուսնացած են կամ միության մեջ են, ովքեր օգտագործում են ցանկացած տեսակի հակաբեղմնավորիչ միջոց, միայն կատարված է պայման 3 «Նա կարող է առողջապահության մասին որոշումներ կայացնել ինքնուրույն կամ համատեղ»

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 96 - - Արմստատ, ԺԱՀ