Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.ա.1 (ա).ա Գյուղատնտեսական հողերի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 39.7 - - Արմստատ, ԺԱՀ
քաղաքային բնակավայրերում % 13 - - Արմստատ, ԺԱՀ
գյուղական բնակավայրերում % 84.2 - - Արմստատ, ԺԱՀ