Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.ա.2 Երկրների համամասնությունը, որտեղ իրավական դաշտը (այդ թվում՝ սովորութային իրավունքը) երաշխավորում է կանանց հավասար իրավունքները հողի սեփականության և (կամ) վերահսկողության նկատմամբ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% - - - ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն