Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.բ.1 Բջջային հեռախոս ունեցող անձանց համամասնությունն ըստ սեռի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 97.8 - - Արմստատ, ԺԱՀ
տղամարդ % 98.8 - - Արմստատ, ԺԱՀ
կին % 96.7 - - Արմստատ, ԺԱՀ