Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.բ.1.ա Բջջային հեռախոս ունեցող տնային տնտեսությունների համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 96 97 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ