Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին


Ցուցանիշ 5.գ.1 Երկրների համամասնությունը, որոնք կիրառում են սեռային հավասարությանը և կանանց զորացմանը հետևելու և հանրային հատկացումներ կատարելու համակարգեր

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
Այո=1, Ոչ=0 - - - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն