Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.1.1 Անվտանգ ձևով կառավարվող խմելու ջրի մատակարարման ծառայություններից օգտվող բնակչության համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 98.1 - - Արմստատ, ԺԱՀ
քաղաք % 98.9 - - Արմստատ, ԺԱՀ
գյուղ % 97 - - Արմստատ, ԺԱՀ