Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.1.1.ա Կենտրոնացված ջրամատակարարմամբ տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 97.3 97.9 97.3 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ