Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.2.1 Անվտանգ ձևով կառավարվող սանիտարահիգիենիկ ծառայություններից, այդ թվում՝ օճառով և ջրով ձեռքերը լվանալու հարմարությունից օգտվող բնակչության մասնաբաժինը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 69.9 69.7 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
ընդամենը % 76.6 - - Արմստատ, ԺԱՀ
քաղաք % 96.1 - - Արմստատ, ԺԱՀ
գյուղ % 48.6 - - Արմստատ, ԺԱՀ