Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.2.1.բ Բնակչության մասնաբաժինը, որոնք օգտվում են օճառով և ջրով ձեռքերը լվանալու հարմարություններից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 96.5 - - Արմստատ