Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.2.1.գ Բնակչության մասնաբաժինը, որոնք օգտվում են սանիտարական նորմերով սահմանված սանիտարահիգիենիկ ծառայություններից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 76.6 - - Արմստատ