Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.3.1 Անվտանգ ձևով մաքրված կեղտաջրերի համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% - - - Արմստատ, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե