Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.3.1.ա Ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրերի համամասնությունը մաքրման ենթական կեղտաջրերի մեջ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 47.3 52.2 72.5 Արմստատ, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե