Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.4.1 Արդյունավետ ջրօգտագործման դինամիկան

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - Արմստատ, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե