Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.4.2 Ջրի պակասի պատճառած լարվածության (սթրեսի) մակարդակը. մաքուր ջրի ետ քաշվելը գոյություն ունեցող մաքուր ջրի պաշարների հարաբերակցությամբ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 50.8 46.2 61.4 Արմստատ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն