Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.5.1 Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման իրականացման աստիճանը (0-100)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն