Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար


Ցուցանիշ 6.6.1 Ջրաէկոհամակարգերի չափերի մեջ ժամանակի ընթացքում կատարված փոփոխությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն